Sáng kiến kinh nghiệm Trực quan hoá thí nghiệm với sự hổ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương dao động cơ và sóng cơ học

pdf 11 trang honganh1 15/05/2023 2400
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Trực quan hoá thí nghiệm với sự hổ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương dao động cơ và sóng cơ học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfsang_kien_kinh_nghiem_truc_quan_hoa_thi_nghiem_voi_su_ho_tro.pdf

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm Trực quan hoá thí nghiệm với sự hổ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương dao động cơ và sóng cơ học

 1. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ TRƢỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ TÀI TRỰC QUAN HOÁ THÍ NGHIỆM VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ HỌC. Lĩnh vực/ Môn: Vật Lý GV: Lê Thị Thuý Hằng. Đơn vị công tác: Trƣờng THPT Lê Lợi NĂM HỌC: 2020 - 2021 1
 2. ĐỀ TÀI TRỰC QUAN HOÁ THÍ NGHIỆM VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ HỌC. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài T p ươ pháp ư G Đ p N p ươ p ươ p p ọ ư p ọ p ọ ; ọ V ọ ư ọ p C ọ ừ ư p p p ươ p p ọ ọ . Đố , máy vi tính ỗ ư: thí p p ò ỗ thí p V máy vi tính ỗ ẽ ọ ư ọ . V ọ ư ú ừ C ọ ở ườ p p ươ ấ ọ ấ ư ọ p ọ nên trong quá trình ọ ò giáo viên và ọ p Từ p ư p p ỹ p ọ . T ư ý ẫ ặp ố ấ ư ố ườ ư p ò ọ ặ p ò ơ p ò ; p ò ọ ố ũ ư ở p Khi p ơ ọ ở ươ ý 12 ơ giáo viên ố ắ ò xo ơ ọ ọ ư ư H ư ư ễ ằ ẽ ưở ư Đ ọ ơ ấ p p ư 2
 3. V ọ : “Trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương dao động cơ và sóng cơ học vật lý 12 cơ bản”. 2. Mục đích nghiên cứu. X ư ơ ở ằ ọ X ư ư p p ơ ọ ỗ X ư ọ ỗ ằ p và ơ ọ 3. Đối tƣợng nghiên cứu H ọ p D ơ ọ ý 12 ơ ỗ máy vi tính 4. Phạm vi nghiên cứu T ý ỗ ọ D ơ ọ ý 12 ơ ở ườ THPT L , p ố Đ H Q T 5. Phƣơng pháp nghiên cứu N p L n N ơ ở p ươ p p ọ ý p ươ V ý THPT N ố ỗ ọc ý. K ấ ư ọ p ọ ằ ọ ý. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TRỰC QUAN HÓA THÍ NGHIỆM VẬT LÍ 1. Cơ sở lí luận của việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý hiện nay. Từ ườ p p V I L - : “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn” Đ ấ ấ ý ĩ ọ ọ ý T p ươ ọ Hơ ặ ù ý là 3
 4. ọ ấ ư ắ è ĩ ĩ x ọ sinh. Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc thu nhận tri thức Thông qua thí nghi , ọ p ư ố ấ ừ ấ ọ V ư minh ọ ú ú úp ọ p ễ D p ư ư ơ ấ ư Thí nghiệm là phƣơng tiện để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức đã thu đƣợc C lý ư ú p ừ ư V ườ p ư ừ ằ p ấ ẳ ú ắ V ư ở ư ú x ặ p ườ O’ O ằ ở ố ư ư x ằ p ươ p p ọ ẽ V O’ ườ é O’ ằ ặ ơ O V ặ ắ ù ú x ắ ẽ ố ư ư ơ ườ Đ ú ắ ấ ằ ồ x x ố p ặ ắ ở p p ấ ồ x S ư ừ ừ p ú ư p ư ấ ư ồ x ở p Thí nghiệm là phƣơng tiện của việc vận dụng tri thức đã thu đƣợc vào thực tiễn V ư p x p ơ ở ọ N p ẽ ọ ườ ư p ư ú ĩ ọ Đ giáo viên ư ẫ ọ ở ố è Thí nghiệm là phƣơng tiện kích thích hứng thú học tập cho học sinh V ư ư ý ẵ ư ý S ư trình ý ư ư “ ” C “ ” ư ố ấ ò ò ư ờ ấ Mặ 4
 5. ờ ư õ x p úp ưở ơ ư V ơ ọ ườ ặ ơ ơ ẹ ú úp ọ 2. Cơ sở lí luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trực quan hóa thí nghiệm trong dạy học ở trƣờng THPT Ứ ọ úp ú ấp cho ọ p ư ý. Ngoài ra HS ò x p ễ ư lý p ờ ọ II. TRỰC QUAN HOÁ THÍ NGHIỆM VỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ HỌC VẬT LÝ 12 CƠ BẢN. 1. Nghiên cứu xây dựng thƣ viện video clip và các thí nghiệm mô phỏng chƣơng dao động cơ và chƣơng sóng cơ vật lý 12 cơ bản THPT ĩ ọ ư ý ườ ũ ù p V p ấ ú ặ úp ườ ọ ễ V x ư p Đ x ư p p p ú p ọ ý ú p x ấ ặ donwload trên các website. T ỹ ố ú ẽ ư ư p ặ ư x ấ ặ ấ M ố T p ắ ò x 5
 6. T p ố ò à. K ơ ọ ồ ơ ặ ư ừ G ư ò p p ọ ễ ừ ấ ắ - Đ p ơ ặ ư ở p ò -T p p ườ p ừ ồ 6
 7. 2. Tiến trình sử dụng thí nghiệm trong một số bài dạy của chƣơng dao động cơ và sóng cơ hoc. 2 1 C ươ ơ : M ọ p ư ĩ ư S p ư p ươ p ắ ò x và p ố ò T 2 úp ọ quan sát ố ò ừ ố ố p C ắ ò x D hòa.mp4 video\flash.swf video\dao dong dieu hoa 2018.pptx 2 2 C ươ ơ ọ . ơ ơ 7
 8. M ọ ư ĩ ơ ọ ư ý ĩ ư ặ ư ơ ư ỳ ố ư ố T p ư p ươ Đ ố ặ ư ồ ễ ặ ư ọ Đ ú p ọ x ơ p ò \GIAO AN\GIAO AN 12\GIAO AN DIEN TU\SÓNG CƠ HỌC VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ\thi nghiem ve su truyen song co tren mat nuoc.mp4 S ọ ư ặ ư Do ườ ễ ư p ấ ọ ườ ĩ p ấ nhau. Lú ằ p \GIAO AN\GIAO AN 12\GIAO AN DIEN TU\SÓNG CƠ HỌC VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ\song co hoc.9505.exe \GIAO AN\GIAO AN 12\GIAO AN DIEN TU\SÓNG CƠ HỌC VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ\song_mat_nuoc.8689.exe ặ ư G ễ ặ ư ọ ư ằ p ọ ễ ơ video\yt1s.com - double slit coherent wave interference patterns_360p.mp4 Bài sóng ừ K p x ố ư ễ ấ ọ p x . G ọ ú xé video\yt1s.com - PHAN XA SONG_360p.mp4 T ọ ừ ú xé ĩ ừ G ọ ễ ở ờ Từ p ư ừ ơ Từ 8
 9. ọ ễ 2 ú p ặ 2 p \GIAO AN\GIAO AN 12\GIAO AN DIEN TU\SONG DUNG\T S Dừ - V Lý 12 p4 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. T ươ ơ ươ ơ x ư ư p ọ p ở p 12 7 ọ 2019-2020 . Q ò ý ọ ố ọ ấ ễ p ĩ ơ p Họ ấ ú ơ ọ p Q ấ ọ ố p P ắ : Câu 1. M ò ố P ú ? A. L é B. Q ỹ ẳ C. L ờ D. Q ỹ ườ Câu 2. (Đề THPTQG 2016) M ấ ò ườ ò O 10 ố 5 / H ấ Ox ằ ặ p ẳ ỹ ố A. 15 cm/s. B. 25 cm/s. C. 50 cm/s. D. 250 cm/s. Câu 3. T ọ xO ấ ò O ố 5 Hz H ấ Ox ò ố A. 31,4 rad/s B. 15,7 rad/s C. 5 rad/s D. 10 rad/s Câu 4 M ắ ò x ỹ 20 ườ ư u kỳ A. 40cm B. 80cm C. 20cm D. 60cm Câu 5. M ò T A K ờ A A ắ ấ ừ x x là 1 2 2 2 A. T B. T C. T D. T 4 6 3 8 Câu 6( đề THPTQG 2017 )T ơ ố A. ố ườ 9
 10. B ố p ườ C ố p ườ D ố p ườ Câu 7 . Xé ư ừ ồ ẹ A Đ A p ươ K ố p x A ù p C ư p C p D p 3 Câu 8. Trên m t s sóng dừng, kho ng cách ngắn nhất gi a m t nút và m t b ng là 2cm. Sóng truy ư c sóng là A.2cm B.1cm C.8cm D.4cm Câu 9. Quan sát trên m dây ấ có sóng ừ biên sóng là a. T i m b m p tư ư c sóng có biên ằ A.a/2 B. 0 C. a/4 D. a Câu 10. ĐỀ THPTQG 2018: T ồ ừ M p 0 5 ằ M ú ấ 2 S ư : A. 24 cm. B. 12 cm C. 16 cm D.3 cm K : Số Điểm số (Xi) Lớp HS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thực 38 0 0 0 3 4 8 10 7 5 1 nghiệm Đối 39 0 1 4 5 9 9 7 3 1 0 chứng Số % HS đạt điểm Xi Lớp Số HS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thực 38 0 0 0 7,9 10,5 21,1 26,3 18,4 13,2 2,6 nghiệm Đối chứng 39 0 2,6 10,5 12,8 23,0 23,0 17,9 7,6 2,6 0 KẾT LUẬN 10
 11. Q ư p ấ ằ p ơ ơ ọ úp ọ ư ú ọ p ọ ọ ơ ọ p C ọ ư ở ễ ư ắ ơ ý ố ơ N ư ằ ọ ý p p p ươ p p ọ ấ ư ọ ở ườ THPT Đ 05 11 2020 11